--> Condiciones de uso

TERMES I CONDICIONS D'ÚS

Informació general i Dades de la companyia

MEETINGCAMPUS.COM és una marca comercial de la Societat Meeting Campus, S.L. (d'ara endavant MEETINGCAMPUS.COM). Els presents Termes i Condicions regulen l'accés i l'ús dels llocs Webs, marketplace i Apps de MEETINGCAMPUS.COM (d'ara endavant, el Lloc web o la Web) titularitat de Meeting Campus, S.L. amb C.I.F. B-65993974 i domicili social en Passatge María Rubíes, núm. 7, escala A, planta baixa, 08660 Castelldefels, Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43686, Foli 0182, Fulla núm. B-435472. 

MEETINGCAMPUS.COM ofereix aquest lloc web subjecte als presents Termes i Condicions. Al visitar el lloc web o utilitzar els serveis o aplicacions del lloc web, l'usuari accepta aquests Termes i Condicions.

Per a l'accés al lloc web no es requerirà el registre dels Usuaris. 

A través del lloc web, MEETINGCAMPUS.COM ofereix als Usuaris cursos de formació online acreditada en salut. 

Els presents Termes i Condicions de MEETINGCAMPUS.COM descrits a continuació, defineixen els drets i obligacions de MEETINGCAMPUS.COM i els Usuaris en el marc del lloc web. Aquests són els únics Termes i Condicions aplicables a l'ús del lloc web (sense perjudici que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars de contractació).

L'accés, navegació i utilització del lloc web MEETINGCAMPUS.COM implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d'ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la Web. Si Vostè no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi cap pàgina del lloc web.

 

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Les presents condicions d'ús regulen l'accés, navegació i utilització de MEETINGCAMPUS.COM i el seu lloc web, sense perjudici que MEETINGCAMPUS.COM es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels continguts de la Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l'acceptació d'aquests.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars, podran substituir, completar o en el seu cas modificar les presents condicions d'ús particulars.

L'accés al lloc web, així com el seu ús i navegació atribueix la condició d'usuari d'aquest.

MEETINGCAMPUS.COM se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparecen estas condiciones de uso o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios.

Funció que exercim:
MEETINGCAMPUS.COM es presenta en el mercat, com una plataforma de formació sanitària online.

MEETINGCAMPUS.COM treballa prinipalment amb el sector salut.

 

ACCÉS I REGISTRE.

L'accés a la pàgina web és completament gratuït, sense perjudici que l'accés als continguts d'aquesta, ja siguin cursos de formació o uns altres, requereixin per al seu ús l'abonament d’una quantitat econòmica, que serà en tot cas degudament informada, i que en tot cas, l'usuari haurà d'acceptar expressament en cas de voler gaudir-els.

El servei que presta MEETINGCAMPUS.COM està dirigit a persones particulars i empreses, residents o domiciliades a Espanya i a l'estranger, que busquen accedir als cursos oferts per MEETINGCAMPUS.COM. Pel que fa als usuaris particulars, cal puntualitzar que únicament està permès l'ús de MEETINGCAMPUS.COM per a aquelles que siguin majors de 18 anys, quedant expressament prohibit l'accés a la Web per part de menors d'edat. No obstant això, en cas d'accés a la Web i registre per part d'un menor, es presumirà que l'accés s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, sense perjudici que MEETINGCAMPUS.COM es reserva el dret de realitzar quantes verificacions consideri oportunes.

L'accés i navegació de la Web no requereixen registre, no obstant això, per a accedir a determinats serveis (com l’accès al Campus Virtual) o per a rebre publicitat, informació i ofertes periòdiques de les nostres campanyes promocionals i dels nostres serveis, serà necessari emplenar els formularis web habilitats a aquest efecte. El registre en la Web és, tret que s'indiqui expressament el contrari, gratuït.

En cap concepte MEETINGCAMPUS.COM es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitats pels usuaris finals, per la qual cosa cadascun d'aquests són els responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

 

REQUISITS PER A REGISTRAR-SE COM A USUARI.

És requisit imprescindible per a poder registrar-se com a usuari ser major de 18 anys i proporcionar totes les dades requerides i catalogats com a obligatoris.

L'usuari serà responsable de les dades que hagi subministrat en el qüestionari, sobre els quals es basaran els serveis oferts per MEETINGCAMPUS.COM, per la qual cosa se li exigeix que siguin veraços i li pertanyin. Per al supòsit que l'usuari faci ús del servei proporcionat per MEETINGCAMPUS.COM amb dades que no són seves, serà responsable de les conseqüències derivades de no tenir la corresponent autorització del titular de tals dades.

MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable quan l'usuari no hagi subministrat dades veraces ni exactes i que, com a conseqüència d'això, el proveïdor del servei o producte resolgui no contractar amb l'usuari.

De la mateixa manera, l'usuari registrat assumeix que el compte d'usuari registrat és personal i intransferible.

En cap concepte està permesa la cessió del compte d'usuari registrat entre diferents persones, quedant a la disposició de MEETINGCAMPUS.COM l'eliminació de la mateixa tan aviat sigui detectada tal circumstància, sense perjudici que es reserva les accions legals que poguessin correspondre.

 

BAIXA COM USUARI REGISTRAT

En qualsevol moment, els usuaris poden donar-se de baixa de la Web a través del seu panell d'usuari o bé sol·licitar la seva baixa de la Web, bastant per a això sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita a info@meetingcampus.com, indicant el seu nom d'usuari i el servei concret del qual es desitgi donar de baixa.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix que tots els elements del lloc web i de cadascun dels Serveis prestats a través d'aquest, la informació i materials continguts en aquest, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de MEETINGCAMPUS.COM, o de tercers.

Tret que fos autoritzat per MEETINGCAMPUS.COM o, en el seu cas, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en el present lloc web per a la seva posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens al present sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit d'aquest.

L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de MEETINGCAMPUS.COM o dels tercers que figurin en el lloc web i en cadascun dels diversos Serveis oferts a través d'ell. Així mateix, l'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per MEETINGCAMPUS.COM o per tercers, ja sigui en el lloc web, en qualsevol dels Serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través d'aquest, per a la protecció dels seus drets.

MEETINGCAMPUS.COM és titular o en el seu cas, compte les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts de la Web.

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a MEETINGCAMPUS.COM a través del Blog o a través de la resta de canals habilitats a aquest efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a MEETINGCAMPUS.COM per a qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d'aquesta.

 

ENLLAÇOS

El lloc web posa a la disposició dels Usuaris (especialment destinat per a ells) dispositius tècnics d'enllaç i eines de cerca que permeten als Usuaris l'accés a websites titularitat d'altres entitats (enllaços).

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització dels Serveis i continguts de les websites enllaçades serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a MEETINGCAMPUS.COM de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica de les websites enllaçades, la qualitat, fiabilitat exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals l'Usuari pugui accedir en les mateixes i en els directoris de cerca inclosos en el lloc web.

MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) el funcionament, indisponibilitat, inaccessibilitat i l'absència de continuïtat de les websites enllaçades; b) la falta de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts en les websites enllaçades; c) la falta de qualitat, inexactitud, il·licitud, inutilitat dels continguts i serveis de les websites enllaçades.

L'exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà aplicable en el cas que MEETINGCAMPUS.COM no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remitent és lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització o, si la tingués, actuï amb diligència per a retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

 

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts per MEETINGCAMPUS.COM serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i Serveis conforme al que s'estableix en la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals d'Ús, i en les Condicions Particulars que, en el seu cas, li siguin aplicable. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús i, en el seu cas, a les Condicions Particulars que li siguin aplicable. 
A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES

Disponibilitat i continuïtat del lloc web i els serveis:

MEETINGCAMPUS.COM no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus Serveis.

MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat del lloc web i els seus Serveis.

Continguts i serveis de MEETINGCAMPUS.COM:

L'eventual responsabilitat de MEETINGCAMPUS.COM enfront de l'usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament de l'usuari per MEETINGCAMPUS.COM, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

El lloc web no es fa responsable del manteniment per part de tercers, com els que s'indiquen aquí a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent: llocs webs, agregadores, plataformes de pagaments, xarxes socials o blogs.

Destacar al seu torn, que el lloc web no es fa responsable de la possible aparició d'anuncis indexats en cercadors aliens a aquest, una vegada s'hagin donat de baixa de les nostres bases de dades.

Continguts i serveis de tercers:

MEETINGCAMPUS.COM no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions, dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits en el lloc web. D'igual forma, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers en el lloc web.

MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable sobre la integritat o actualització de les informacions publicades en la Web provinents de fonts alienes al mateix (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaç des de la Web,

MEETINGCAMPUS.COM no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: a) la infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; b) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; c) la inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers; d) els vicis i defectes de tota classe dels Serveis i continguts de tercers prestats o contractats a través del lloc web; e) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts de la Web.

MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització negligent o malintencionada dels comptes de correu electrònic utilitzades per a qualsevol mena d'inserció, comunicació, gestió o actuació en el lloc web.

MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L'exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà aplicable en el cas que MEETINGCAMPUS.COM no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per a retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

Conducta dels usuaris:

MEETINGCAMPUS.COM no garanteix que els Usuaris del lloc web utilitzin els continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, en el seu cas, les condicions Particulars que resultin d'aplicació. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.

MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Serveis i Continguts del lloc web per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe d'actuació a través del lloc web. A títol enunciatiu, però no limitatiu, MEETINGCAMPUS.COM no serà responsable indirecta o subsidiàriament de a) els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del lloc web; b) els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l'Usuari dels serveis i continguts del lloc web; c) Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris; d) dels danys i perjudicis derivats d'infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d'un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

MEETINGCAMPUS.COM no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts de la Web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius en la Web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat de la Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en aquesta; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts de la Web; i (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que MEETINGCAMPUS.COM estableix en la Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la Web.

No obstant això, MEETINGCAMPUS.COM declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per a garantir el funcionament de la Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats en la Web.

En tot cas, MEETINGCAMPUS.COM es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis de la Web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d'ús, sense que mediï possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

D’acord a la nostra política de Privacitat i de conformitat amb el que es disposa per la legislació vigent, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del lloc web seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Privacitat que tot usuari ha d'acceptar expressament per a poder utilitzar i registrar-se en la Web.

L'accés i ús d'aquest lloc web implica la utilització de Cookies, pots tenir més informació sobre l'ús aquestes en el lloc web a través de la nostra política de cookies

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest lloc web, i sempre que la legislació de consumidors així ho permeti, ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona,  així com a la legislació nacional espanyola vigent en el moment del litigi.

Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat de “Contacte”, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

 

Altres qüestions a tenir en compte:

MEETINGCAMPUS.COM adverteix als seus usuaris que les descripcions que es facin dels productes o serveis oferts en la website de MEETINGCAMPUS.COM es realitzen als mers efectes informatius, d'acord amb la informació i documentació que proporcionin a MEETINGCAMPUS.COM els proveïdors d'aquests productes o serveis.

MEETINGCAMPUS.COM es reserva el dret a poder utilitzar la informació que l'usuari de MEETINGCAMPUS.COM hagi proporcionat en el qüestionari necessari per a finalitats estadístiques, històrics o científics.

Per al supòsit que resulti nul part del contingut de Termes i Condicions i de MEETINGCAMPUS.COM, la resta del contingut continuarà vigent i s'interpretarà tenint en compte la finalitat d'aquest.

El no exercici per part de MEETINGCAMPUS.COM de qualsevol dret derivat de Termes i Condicions no s'interpretarà mai com una renúncia a aquest dret, que únicament podrà fer-se de manera expressa i per escrit.

Els informem que MEETINGCAMPUS.COM posa a la disposició de les seves usuaris fulles de reclamacions que podran obtenir dirigint la seva sol·licitud a l'atenció del Dpt. D'atenció al client a la següent adreça: info@meetingcampus.com